Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

 

PictureΜάθημα 34ο : Η αυτοκρατορία του Μ.Αλεξάνδρου χωρίζεται

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τις αιτίες διάσπασης του κράτους του Αλέξανδρου.
• Να γνωρίσουν τα κράτη που δημιουργήθηκαν.
• Να γνωρίσουν την εξέλιξη του κράτους της Μακεδονίας.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η αυτοκρατορία του Μ.Αλεξάνδρου χωρίζεται

 επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 35ο : Ο Πύρρος. Ο βασιλιάς της Ηπείρου

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα σχέδια και τις εκστρατείες του Πύρρου στην Ιταλία, τη Σικελία και τη Νότια Ελλάδα.
• Να επισημάνουν ομοιότητες ανάμεσα στον Πύρρο και τον Αλέξανδρο.
• Να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των εκστρατειών του Πύρρου.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Ο Πύρρος. Ο βασιλιάς της Ηπείρου

 επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 36ο : Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια 
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν το έμψυχο δυναμικό και την κοινωνική δομή των ελληνιστικών πόλεων.
• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία από τις οικονομικές συνθήκες και τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής ζωής των κατοίκων στις πόλεις αυτές.
• Να διακρίνουν αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη ζωή των ανθρώπων σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους και σε σχέση με τις πόλεις της Ελλάδας.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 37ο : Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες στην ελληνιστική εποχή.
• Να κατανοήσουν τις επιδράσεις που άσκησε ο ελληνικός πολιτισμός με την εξάπλωσή του.
• Να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής της εποχής κυρίως μέσα από το έργο και την προσωπικότητα του Αρχιμήδη.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια

 επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *