Διαιρώ με 10, 100, 1000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαίρεση με δυνάμεις του 10.Σύνδεση των δεκαδικών με τα δεκαδικά κλάσματα και τη διαίρεση. Μετατροπές μονάδων.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να σταθεροποιήσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τη σχέση των δεκαδικών αριθμών με τα δεκαδικά κλάσματα,
 • να συνδέσουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς με την πράξη της διαίρεσης,
 • να σταθεροποιήσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους για τις μετατροπές μονάδων μέτρησης (κανόνες)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών


Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σταθεροποίηση των γνώσεων για τους συμμιγείς και τους δεκαδικούς. Προετοιμασία για τις μετατροπές μονάδων

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να μετατρέπουν συμμιγείς αριθμούς σε δεκαδική μορφή (μονάδα αναφοράς μέτρο, κιλό, ευρώ),
 • να εμπεδώσουν τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης μήκους και βάρους, των πολλαπλασίων και των υποδιαιρέσεων τους,
 • να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις συμμιγών με κρατούμενο και δανεικό,
 • να γενικεύσουν τις συνήθεις τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών , για δεκαδικούς με τρία δεκαδικά ψηφία,
 • να διαχειρίζονται συμμιγείς και δεκαδικούς αριθμούς σε απλές καταστάσεις πολλαπλασιασμού

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών


Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση δεκαδικών: Σύνθεση και ανάλυση δεκαδικών αριθμών. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Νοεροί υπολογισμοί. Εκτίμηση

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να γνωρίζουν και να γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός δεκαδικού αριθμού,
 • να συμπληρώνουν την ακέραια μονάδα με διάφορους τρόπους,
 • να συνθέτουν και να αναλύουν δεκαδικούς με διάφορους τρόπους,
 • να βρίσκουν το μισό, το διπλάσιο και το ένα τέταρτο φυσικών και απλών δεκαδικών αριθμών

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς. Σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να χρησιμοποιούν σωστά τους συνήθεις κανόνες γραφής των δεκαδικών αριθμών,
 • να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού,
 • να συγκρίνουν και να διατάσσουν δεκαδικούς αριθμούς,
 • να παρεμβάλλουν δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα σε δεκαδικούς,
 • να τοποθετούν δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να χρησιμοποιούν στρατηγικές υπολογισμού για την αφαίρεση δεκαδικών,
 • να εμπεδώσουν τη συνηθισμένη τεχνική εκτέλεσης της αφαίρεσης δεκαδικών με δύο δεκαδικά ψηφία,
 • να μετατρέπουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες και να εκτελούν τις πράξεις,
 • να διαχειρίζονται προβλήματα με ευρώ.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου