Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτωνεπιμορφωτικό υλικό διαπολιτισμικής αγωγής

“Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδότησε και τη δημιουργία πολλών ευρωπαϊκών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα το θέμα της Δ.Ε. να αφορά και στην ευρωπαϊκή διάσταση στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των αντίστοιχων χωρών και να διευρύνει τον εκπαιδευτικό προβληματισμό πέρα από την ύπαρξη μεταναστών ή μειονοτήτων στις κοινωνίες…”

Το παραπάνω link αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με θέματα πολυπολιτισμικότητας στο χώρο του σχολείου και είναι ένα καλό εγχειρίδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *