Διαχείριση αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης αριθμών που γνωρίζουν σε διαφορετικές προβληματικές
καταστάσεις.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα μπορούν να εκφράζουν την ίδια ποσότητα χρησιμοποιώντας ακέραιους, δεκαδικούς, κλασματικούς και μεικτούς αριθμούς.
  • Nα μπορούν να συνθέτουν έναν αριθμό (ακέραιο, δεκαδικό ή κλάσμα) ως άθροισμα,διαφορά, γινόμενο, πηλίκο.
  • Nα διαιρούν ένα κλάσμα με ακέραιο αριθμό (διαιρώντας τον αριθμητή ή πολλαπλασιάζοντας τον παρονομαστή με τον ακέραιο).
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *