ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΣΥΛΛΑΒΕΣ) ΜΕ ΤΑ ΔΙΦΘΟΓΓΑ

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΣΥΛΛΑΒΕΣ) ΜΕ ΤΑ ΔΙΦΘΟΓΓΑ

ai ei oi oy
AI                                 EI                                OI                                OY

ab af eb ef
ΑΥ-ΑΒ                         ΑΥ-ΑΦ                          ΕΥ-ΕΒ                         ΕΥ-ΕΦ

gg gk mp nt
ΓΓ                                ΓΚ                                 ΜΠ                             ΝΤ

st ts tz
ΣΤ                                ΤΣ                                 ΤΖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *