Έννοια του Ποσοστού

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να γνωρίσουν την έννοια
του ποσοστού στην καθημερινή ζωή και να εφαρμόζουν την γνώση αυτή στην επίλυση απλών προβλημάτων καθημερινής ζωής.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα διαβάζουν και να γράφουν ποσότητες εκφρασμένες σε ποσοστά αναγνωρίζοντας κάθε φορά τη μονάδα αναφοράς.
  • Nα μπορούν να εκφράζουν με ποσοστό το μέρος μιας ποσότητας που γνωρίζουν.
  • Nα μετατρέπουν τα ποσοστά σε κλάσματα ή σε δεκαδικούς, και το αντίστροφο.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

υπολογισμός ποσοστού και απεικόνιση

 


μετατροπή δεκαδικών σε ποσοστά


μετατροπή  ποσοστά σε δεκαδικούς

μετατροπή κλάσματος σε ποσοστό


Αντιστοίχιση

κάλυψε την εικόνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *