Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Έγκλιση: Δηλώνει πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε τη σημασία του ρήματος.[ΟΕΔΒ 1] Υπάρχουν τρεις εγκλίσεις,[ΟΕΔΒ 1] απαρέμφατο[ΟΕΔΒ 1] και μετοχή[ΟΕΔΒ 1]:

Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Φύλλο εργασίας 1- Προστακτική


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *