Προγραφικές ασκήσεις 5

           

1. κάθετες                                              2. οριζόντιες

           

3. πλάγιες δεξιά                                4. πλάγιες αριστερά

           

5. καμπύλη αριστερά                           6. καμπύλη δεξιά

           

7. καμπύλη κάτω                                8. καμπύλη πάνω

           

9. γωνία πάνω                                     10. γωνία κάτω

             

11. κύμα κάτω                                       12. κύμα πάνω

             

13. κύμα αριστερά                                 16. στρόβιλλος

             

14. γάμα κάτω                                       15. γάμα πάνω  

 

             

17. κάθετες                                               18. κάθετες

Προγραφικές ασκήσεις


1. κάθετες


2. οριζόντιες


3. πλάγιες δεξιά


4. πλάγιες αριστερά


5. καμπύλη αριστερά


6. καμπύλη δεξιά


7. καμπύλη κάτω


8. καμπύλη πάνω


9. γωνία πάνω


10. γωνία κάτω


11. κύμα κάτω


12. κύμα πάνω


13. κύμα αριστερά


14. γάμα κάτω


15. γάμα πάνω


16. στρόβιλλος


17. κάθετες


18. κάθετες

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με τους αριθμούς. Κατάλληλα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και για μαθητές του νηπιαγωγείου

       

Αντιγραφή του 1         Αντιγραφή του 2        Αντιγραφή του 3

       

Αντιγραφή του 4        Αντιγραφή του 5        Αντιγραφή του 6

       

Αντιγραφή του 7        Αντιγραφή του 8         Αντιγραφή του 9

Αντιγραφή του 10

Αντιγραφή αριθμών

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με τους αριθμούς. Κατάλληλα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και για μαθητές του νηπιαγωγείου


Αντιγραφή του 1


Αντιγραφή του 2


Αντιγραφή του 3

Αντιγραφή του 4


Αντιγραφή του 5


Αντιγραφή του 6


Αντιγραφή του 7


Αντιγραφή του 8


Αντιγραφή του 9


Αντιγραφή του 10