Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός
στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν αριθμούς
με διαφορετικές συμβολικές μορφές και να τους διαχειρίζονται, κατανοώντας την ποσότητα που οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν κάθε φορά χωρίς τη χρήση τεχνικών

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μετατρέπουν ένα μεικτό κλάσμα σε απλό.
 • Nα μπορούν να κάνουν υπολογισμούς με μεικτά κλάσματα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των πράξεων, π.χ. επιμερισμός της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση.
 • Nα διαιρούν ένα κλάσμα με ακέραιο αριθμό (διαιρώντας τον αριθμητή ή πολλαπλασιάζοντας τον παρονομαστή με τον ακέραιο).
 • Nα χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές υπολογισμών όταν λύνουν προβλήματα: αναγωγή στη μη δεκαδική κλασματική μονάδα, το μισό και το διπλάσιο.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να ισχυροποιήσουν τον πολλαπλασιασμό και τη
διαίρεση ως στρατηγικές διαχείρισης αριθμών και επίλυσης προβλημάτων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα βρίσκουν πώς από το δεκαδικό μέρος μιας ποσότητας που μας είναι γνωστή μπορούμε να βρούμε ένα άλλο δεκαδικό μέρος της ίδιας ποσότητας ή όλη την ποσότητα.
 • Nα λύνουν προβλήματα κάνοντας υπολογισμούς πρώτα με εκτίμηση και στη συνέχεια με
  ακρίβεια.
 • Nα φτιάχνουν προβλήματα με προϋποθέσεις.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Διατύπωση και επίλυση προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να διαχειρίζονται προβλήματα με “μεγάλους”αριθμούς (100.000+),
 • να αξιοποιούν πληροφορίες και να διατυπώνουν προβλήματα,
 • να αξιολογούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές (κείμενο, σχήμα, πίνακα, διάγραμμα) και να διατυπώνουν ενδιάμεσα ερωτήματα,
 • να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αναγωγή στη μονάδα,
 • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσιασμό και διαίρεση

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να επεκτείνουν τις γνώσεις για τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες, σε μεγαλύτερους αριθμούς
 • να χρησιμοποιούν στρατηγικές για τη διαίρεση με διαιρέτη που έχει περισσότερα από 1 ψηφία, (ανάλυση του διαιρετέου σε πολλαπλάσια του διαιρέτη),
 • να εφαρμόζουν τα παραπάνω για να διαχειριστούν προβλήματα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading