Εικόνες περιγραφής

Ο προφορικός λόγος είναι το κατ’ εξοχήν μέσον έκφρασης και επικοινωνίας. Το
παιδί ακροάται, δέχεται τις προφορικές πληροφορίες, τις επεξεργάζεται νοητικά,
επενδύει συναισθηματικά στο προϊόν που παράγεται και εκφράζεται. Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι ο προφορικός λόγος είναι η σημαντικότερη μορφή επικοινωνιακής σχέ-
σης. Η ανάπτυξή του επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του παιδιού, καθώς και τα
αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι: Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες μα-
θησιακής ετοιμότητας να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητες του προ-
φορικού λόγου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να λειτουργεί κανονικά ως πομπός
και δέκτης προφορικών μηνυμάτων, να επικοινωνεί με τον προφορικό λόγο αποτελε-
σματικά με το περιβάλλον του και να διαμορφώσει την αναγκαία υποδομή, προκειμέ-
νου να είναι αποτελεσματική η μαθησιακή διαδικασία.

αγροκτημα       αυλή

αγρόκτημα                                          αυλή

Continue reading

Λογισμικό για την εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε σε ένα καταπληκτικό λογισμικό που αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα. Με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο μπορούν οι μετανάστες και παλιννοστούντες μαθητές να μάθουν γρήγορα τα ελληνικά.

Continue reading

Η μαγεία της αλφαβήτας (καρτέλες)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε έγχρωμες καρτέλες με τα γράμματα της αλφαβήτας. Κατάλληλο για παιδιά νηπιαγωγείου και τους μαθητές της Α τάξης δημοτικού.

Continue reading

Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτωνεπιμορφωτικό υλικό διαπολιτισμικής αγωγής

“Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδότησε και τη δημιουργία πολλών ευρωπαϊκών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα το θέμα της Δ.Ε. να αφορά και στην ευρωπαϊκή διάσταση στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των αντίστοιχων χωρών και να διευρύνει τον εκπαιδευτικό προβληματισμό πέρα από την ύπαρξη μεταναστών ή μειονοτήτων στις κοινωνίες…”

Το παραπάνω link αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με θέματα πολυπολιτισμικότητας στο χώρο του σχολείου και είναι ένα καλό εγχειρίδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Διαπιστωτικά τεστ κατοχής της ελληνικής γλώσσας

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε σε μορφή PDF και να εκτυπώσετε δωρεάν τα διαπιστωτικά τεστ κατοχής της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου 1 και 2. Εφαρμόζονται από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα τμήματα υποδοχής και στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο να κατατάξουν τους μαθητές στα αντίστοιχα τμήματα, ανάλογα με το βαθμό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.

διαπιστωτικό τεστ κατοχής της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο 1)


διαπιστωτικό τεστ κατοχής της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο 2)

φυλλάδιο απαντήσεων

φυλλάδιο για το δάσκαλο