Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν, να προσθέτουν και να αφαιρούν ετερώνυμα κλάσματα, μετατρέποντάς τα σε ομώνυμα με χρήση ή
οποιουδήποτε Κ.Π. των παρονομαστών τους ή του E.K.Π.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα διακρίνουν σε ποιες πράξεις κλασμάτων είναι απαραίτητη η μετατροπή των ετερώνυμων σε ομώνυμα (πρόσθεση και αφαίρεση) και πότε όχι (στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση).
 • Nα μετατρέπουν ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές: Ε.Κ.Π., Κοινά Πολλαπλάσια των παρονομαστών, ισοδύναμα κλάσματα, μετατροπή σε δεκαδικούς, σε δεκαδικά κλάσματα.
 • Nα χρησιμοποιούν το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών για τη δημιουργία ισοδύναμων ομώνυμων κλασμάτων με τους μικρότερους δυνατούς όρους.
 • Nα παρατηρήσουν ότι μερικές φορές είναι πιο εύκολο να συγκρίνουν ποσότητες που
  εκφράζονται με ομώνυμα κλάσματα παρά με τους αντίστοιχους δεκαδικούς αριθμούς.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αποδώσουν με γεωμετρική αναπαράσταση τη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων και να την εκτελούν ως διαίρεση
μέτρησης (πόσες φορές χωράει…) διαιρώντας τους αριθμητές.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα παρατηρήσουν ότι στη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων υπολογίζουμε πόσες φορές χωράει ο αριθμητής διαιρέτης στον αριθμητή διαιρετέο.
 • Nα ισχυροποιήσουν τη διαίρεση και τον πολλαπλασιασμό ως αντίστροφες διαδικασίες
  που συνυπάρχουν χρησιμοποιώντας διαφορετικές μορφές αριθμών (ακέραιοι, δεκαδικοί,
  κλάσματα).
 • Nα εφαρμόζουν τη διαίρεση μέτρησης κλασμάτων σε προβλήματα με διαφορετικές
  μετρήσεις: μήκος, χρόνος, ευρώ, μάζα.
 • Nα διαχειρίζονται γεωμετρικές απεικονίσεις προκειμένου να δείχνουν με μοντέλο τη
  διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές  να εκφράζουν έναν δεκαδικό αριθμό με 3 δεκαδικά ψηφία με συμβολική γραφή, δεκαδικά κλάσματα, συμμιγείς αριθμούς και μεικτή γραφή (ψηφία και λέξεις)

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς (και δεκαδικά κλάσματα) και να διακρίνουν πότε τα μηδενικά στο δεκαδικό μέρος ενός δεκαδικού αριθμού αλλάζουν την αξία του,
 • να διακρίνουν και να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε ετερώνυμα δεκαδικά κλάσματα, μετατρέποντάς τα (χωρίς τεχνική) σε ομώνυμα (ισοδύναμα)
 • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Κλάσματα

   

Καρτέλες κλάσματα-μήλο                                      Καρτέλες κλάσματα-τούρτα

(μεταφρασμένα στα ελληνικά)
 

fractions-made-easy-halves-1

Καρτέλες – Κλασματικοί αριθμοί

 

τεσσερα κομ

Καρτέλες κλάσματα- πίτσα

 

fractioncirclescolor1-200x294 (1)

Εισαγωγή στα κλάσματα

 

Χωρίς

Ισοδύναμα Κλάσματα

Χωρίς τίτλο

Σύγκριση Κλασμάτων

Χωρίς τίτλο

Δεκαδικά Κλάσματα

fraction-6-5
Ομώνυμα Κλάσματα