ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Η ώρα

  
Συμπλήρωσε προσεχτικά το παρακάτω σταυρόλεξο.
     1   2      
          
3   4    5         
          
          
          
          
   6         
          

Οριζόντια

1. Μία ...... έχει 24 ώρες
3. Ο ..... δείκτης δείχνει τα λεπτά
6. Ο μικρός δείκτης δείχνει την ....

Κάθετα

2. Όταν ο μεγάλος δείκτης είναι στο 6, η ώρα είναι και ....
4. Μία ώρα έχει ..... λεπτά
5. Όταν ο μεγάλος δείκτης είναι στο 12, η ώρα είναι ...