Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το σύντομο πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με 10, 100, 1.000 σε ακέραιο αριθμό και σε δεκαδικό.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα διαχειρίζονται 8ψήφιους και 9ψήφιους αριθμούς ως δεκαδικούς και να χρησιμοποιούν τη στρογγυλοποίηση σε αυτούς αναγνωρίζοντας το βαθμό σφάλματος.
  • Nα χρησιμοποιούν τον άβακα για τις επαληθεύσεις των υπολογισμών τους.
  • Nα ταυτίσουν ότι το ένα δέκατο, ένα εκατοστό και ένα χιλιοστό  ενός αριθμού είναι η διαίρεση του αριθμού αυτού με το 10, 100, 1.000.
  • Nα βρίσκουν το λάθος σε λανθασμένους υπολογισμούς.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Πολλαπλασιασμός με το 10,100,1000

fyllo1    Χωρίς τίτλο      Φύλ3

Φύλλο εργασίας 1     Φύλλο εργασίας 2     Φύλλο εργασίας 3

 

 Δείτε επίσης

 Καρτέλες με τις προπαίδειες

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)
Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα