Υλικά σώματα

Χωρίς τίτλο.pngΑπαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε1 Όγκος

Φ.Ε2 Μάζα

Φ.Ε3 Πυκνότητα

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου