Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός
στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν αριθμούς
με διαφορετικές συμβολικές μορφές και να τους διαχειρίζονται, κατανοώντας την ποσότητα που οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν κάθε φορά χωρίς τη χρήση τεχνικών

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα μετατρέπουν ένα μεικτό κλάσμα σε απλό.
  • Nα μπορούν να κάνουν υπολογισμούς με μεικτά κλάσματα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των πράξεων, π.χ. επιμερισμός της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση.
  • Nα διαιρούν ένα κλάσμα με ακέραιο αριθμό (διαιρώντας τον αριθμητή ή πολλαπλασιάζοντας τον παρονομαστή με τον ακέραιο).
  • Nα χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές υπολογισμών όταν λύνουν προβλήματα: αναγωγή στη μη δεκαδική κλασματική μονάδα, το μισό και το διπλάσιο.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Yπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κάνουν νοερούς υπολογισμούς με μεγάλους αριθμούς (με εκτίμηση) και να τους επαληθεύουν με κάθετες πράξεις.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να αναπτύσσουν στρατηγικές  υπολογισμών, δίνοντας έμφαση στην αρχική εκτίμηση του αποτελέσματος,
  • να συσχετίζουν τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους με τις αρχικές εκτιμήσεις,
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου