Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Picture Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι η εξάσκηση των μαθητών στις προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών μέχρι το 3.000. Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • εκτελούν νοερά προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών.
  • εκτελούν γραπτά οριζόντια προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο.
  • εκτελούν κάθετα τον αλγόριθμο της πρόσθεσης και αφαίρεσης τετραψήφιων αριθμών με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο.
  • ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την αντίστροφη πράξη.
  • αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις της καθημερινότητας στις οποίες εμπεριέχονται προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής