Διαχείριση αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης αριθμών που γνωρίζουν σε διαφορετικές προβληματικές
καταστάσεις.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μπορούν να εκφράζουν την ίδια ποσότητα χρησιμοποιώντας ακέραιους, δεκαδικούς, κλασματικούς και μεικτούς αριθμούς.
 • Nα μπορούν να συνθέτουν έναν αριθμό (ακέραιο, δεκαδικό ή κλάσμα) ως άθροισμα,διαφορά, γινόμενο, πηλίκο.
 • Nα διαιρούν ένα κλάσμα με ακέραιο αριθμό (διαιρώντας τον αριθμητή ή πολλαπλασιάζοντας τον παρονομαστή με τον ακέραιο).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να μπορούν να εκφράζουν κλάσματα ως διαίρεση
του αριθμητή με τον παρονομαστή και να βρίσκουν το πηλίκο (δεκαδικό αριθμό).

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μπορούν να εκτιμούν αν το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της μονάδας.
 • Nα διαιρούν ακέραιο με ακέραιο και, όταν η διαίρεση είναι ατέρμονη, να γράφουν το
  πηλίκο ως δεκαδικό αριθμό που θα προσεγγίσουν στα 3 πρώτα δεκαδικά ψηφία.
 • Nα εκτελούν τον αλγόριθμο της διαίρεσης βάζοντας σωστά την υποδιαστολή στο πηλίκο.
 • Nα επαληθεύουν τη διαίρεση (Δ=δ χ π, αν είναι ατέρμονη, το π είναι κατά προσέγγιση).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαιρέσεις (ΙΙ)

Picture Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι μαθητές να μπορούν να:

 • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
 • εκτελούν οριζόντιες διαιρέσεις με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη.
 • έρθουν σε μια πρώτη επαφή και να μάθουν το σύμβολο (τις δύο κάθετες γραμμές) του γραπτού αλγορίθμου της διαίρεσης.
 • μάθουν τους όρους πηλίκο και υπόλοιπο και να τους αντιστοιχίζουν στους κατάλληλους αριθμούς μίας διαίρεσης.
 • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη .
 • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Διαιρέσεις (Ι)

Picture Με το κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
 • εκτελούν με εμπειρικό τρόπο διαιρέσεις με διψήφιο και τριψήφιο διαιρετέο και διψήφιο ή μονοψήφιο διαιρέτη.
 • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • βρίσκουν τα πολλαπλάσια των αριθμών .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6