Οι κλασματικές μονάδες

Picture Στο προηγούμενο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τις άτυπες γνώσεις των μαθητών και τον χωρισμό συνεχών ποσοτήτων σε ίσα μέρη. Στο κεφάλαιο αυτό ο βασικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε με το χωρισμό σε ίσα μέρη συνεχών και διακριτών ποσοτήτων, αλλά και να συνδέσουμε τη συμβολική γραφή των κλασματικών μονάδων με τις ποσότητες που εκφράζουν. Διακριτές ονομάζουμε τις ποσότητες οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους και εμπεριέχουν τη μονάδα μέτρησής τους (π.χ. στην ποσότητα 5 μήλα, τα μήλα είναι διακριτά μεταξύ τους και μετριούνται με βάση το ένα μήλο). Συνεχείς είναι οι ποσότητες τις οποίες δε μπορούμε να τις διαχωρίσουμε και χρειάζεται μία εξωτερική αυθαίρετη μονάδα μέτρησης για να μετρηθούν (π.χ. το μήκος 5 μέτρα είναι συνεχή ποσότητα που μετριέται με την εξωτερική μονάδα μέτρησης το μέτρο, το οποίο ορίστηκε αυθαίρετα από τους ανθρώπους). Η συμβολική γραφή των κλασμάτων δεν είναι γνωστή στα παιδιά και δεν είναι μία έννοια πολύ απλή. Θα ασκήσουμε τους μαθητές, ώστε δεδομένες κλασματικές μονάδες να τις αναπαριστούν με σχήματα που είναι χωρισμένα ή στα οποία πρέπει να πραγματοποιούν χωρισμούς ή αντίστροφα από σχηματικές αναπαραστάσεις να βρίσκουν το αντίστοιχο κλάσμα.
Όσον αφορά τις σχηματικές αναπαραστάσεις των κλασμάτων θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο τα περισσότερα σχήματα που χρησιμοποιήσαμε για τις συνεχείς ποσότητες ήταν κύκλοι. Στους κύκλους οι χωρισμοί οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα είναι δυνάμεις του 2. Δηλαδή ο κύκλος χωρίζεται εύκολα σε 2,4,8,16 κ.ο.κ. Οι χωρισμοί σε περιττό αριθμό κομματιών στον κύκλο είναι δύσκολοι για αυτό το επίπεδο.Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, εκτός από τον κύκλο χρησιμοποιούμε και σχήματα ορθογώνια, τα οποία μπορούμε να τα χωρίζουμε σε οποιοδήποτε αριθμό κομματιών θέλουμε.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Καρτέλες Κλασματικές Μονάδες
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής