Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Εμπέδωση, σύνθεση, επέκταση των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να αξιολογούν και να επιλέγουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την επίλυση ενός προβλήματος,
 • να οργανώνουν τα στοιχεία και να ξεχωρίζουν τα ερωτήματα από τα ζητούμενα,
 • να διατυπώνουν ενδιάμεσα ερωτήματα,
 • να εκτιμούν τα αποτελέσματα των πράξεων,
 • να κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Αντίστροφα προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Κατασκευή προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος,
 • να διατυπώνουν αντίστροφα προβλήματα,
 • να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαχειρίζομαι προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος: Οργάνωση πληροφοριών. Η στρατηγική της επίλυσης μιας πιο απλής περίπτωσης. Προβλήματα με πολλαπλάσια και διαιρέτες.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να οργανώνουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται σε ένα πρόβλημα,
 • να αναλύουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,
 • να επιλύουν μία πιο απλή περίπτωση σε πολύπλοκα προβλήματα,
 • να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Αξιολόγηση, οργάνωση και αξιοποίηση πληροφοριών. Προβλήματα με περισσότερες από μία λύσεις. Διερεύνηση περιπτώσεων

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αξιολογούν τις πληροφορίες που τους δίνονται σε ένα πρόβλημα και να διακρίνουν τις περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι ελλιπή ή περιττά,
 • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διαφορετικές πηγές (κείμενο, εικόνα, πίνακα, διάγραμμα),
 • να οργανώνουν τις πληροφορίες του προβλήματος σε πίνακα ή σε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα (στρατηγική επίλυσης προβλήματος)
 • να αξιοποιούν πληροφορίες για να θέσουν δικά τους ερωτήματα σε ένα πρόβλημα,
 • να ελέγχουν το αποτέλεσμά τους,
 • να κατανοήσουν ότι δεν έχουν όλα τα προβλήματα μία μόνο λύση,
 • να διερευνούν περιπτώσεις για να βρουν τις διαφορετικές λύσεις ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

 Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών