Μίγματα

Picture              Picture              

Βιβλίο μαθητή                               Τετράδιο εργασιών              Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά των μιγμάτων και των διαλυμάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να φτιάξουν οι μαθητές μίγματα αναμειγνύοντας διάφορες ουσίες
  • Να αναφέρουν οι μαθητές τη φυσική κατάσταση  των μιγμάτων που έφτιαξαν, καθώς και τη φυσική κατάσταση των συστατικών τους
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά σε ποια από τα μίγματα που φτιάχνουν μπορούν να διακρίνουν τα συστατικά τους και σε ποια όχι.
  • Να διακρίνουν οι μαθητές τα μίγματα σε ομογενή και ετερογενή
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι τα ομογενή μίγματα ονομάζονται αλλιώς διαλύματα
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διαλυτότητα μιας στερεής ουσίας στο νερό.

πηγή: Φυσική Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Μελετάμε τα μίγματα

Φ.Ε.2 Μελετάμε τα διαλύματα

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιο