Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού και να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • να δείχνουν στην αριθμογραμμή τους αριθμούς που σύγκριναν , ιδίως δεκαδικούς με ίδιο ακέραιο μέρος και διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων,
 • να παρεμβάλουν δεκαδικούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή φυσικούς,
 • να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε δεκαδικούς αριθμούς και να λύνουν προβλήματα,
 • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς. Σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να χρησιμοποιούν σωστά τους συνήθεις κανόνες γραφής των δεκαδικών αριθμών,
 • να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού,
 • να συγκρίνουν και να διατάσσουν δεκαδικούς αριθμούς,
 • να παρεμβάλλουν δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα σε δεκαδικούς,
 • να τοποθετούν δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Θεωρία Δεκαδικοί αριθμοί

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Λύσεις Φύλλου εργασίας 2

Λύσεις Φύλλου εργασίας 3
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

balloon page1 image1
Διάταξη δεκαδικών αριθμών

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν τους αριθμούς που βρίσκονται πριν και μετά από μία εκατοντάδα, στηριζόμενη στο φωνολογική ανάλυση των αριθμών και στο συμπλήρωμα του 100
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Κάνουν σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή σε τριψήφιους αριθμούς.
 • Αναλύουν έναν τριψήφιο αριθμό σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες.
 • Μπορούν να αριθμούν ανά 1 μέχρι το 1.000 ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας (με ή χωρίς εποπτικό υλικό).
 • Συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μίας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1