Μεγέθη – Μεγαλύτερο-Μικρότερο

1                      4

Φύλλο εργασίας 1                                                Φύλλο εργασίας 2

 

2                    3

Φύλλο εργασίας 3                                              Φύλλο εργασίας 4

5

Φύλλο εργασίας 5