Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να ισχυροποιήσουν τον πολλαπλασιασμό και τη
διαίρεση ως στρατηγικές διαχείρισης αριθμών και επίλυσης προβλημάτων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα βρίσκουν πώς από το δεκαδικό μέρος μιας ποσότητας που μας είναι γνωστή μπορούμε να βρούμε ένα άλλο δεκαδικό μέρος της ίδιας ποσότητας ή όλη την ποσότητα.
 • Nα λύνουν προβλήματα κάνοντας υπολογισμούς πρώτα με εκτίμηση και στη συνέχεια με
  ακρίβεια.
 • Nα φτιάχνουν προβλήματα με προϋποθέσεις.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το σύντομο πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με 10, 100, 1.000 σε ακέραιο αριθμό και σε δεκαδικό.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα διαχειρίζονται 8ψήφιους και 9ψήφιους αριθμούς ως δεκαδικούς και να χρησιμοποιούν τη στρογγυλοποίηση σε αυτούς αναγνωρίζοντας το βαθμό σφάλματος.
 • Nα χρησιμοποιούν τον άβακα για τις επαληθεύσεις των υπολογισμών τους.
 • Nα ταυτίσουν ότι το ένα δέκατο, ένα εκατοστό και ένα χιλιοστό  ενός αριθμού είναι η διαίρεση του αριθμού αυτού με το 10, 100, 1.000.
 • Nα βρίσκουν το λάθος σε λανθασμένους υπολογισμούς.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές να μπορούν να κάνουν διαιρέσεις ακεραίων με ακεραίους που δίνουν πηλίκο δεκαδικό αριθμό και να επαληθεύουν με πολλαπλασιασμό

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • να κάνουν διαιρέσεις ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό και να επαληθεύουν χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της διαίρεσης (επιμερισμός ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση)
 • να διαιρούν έναν ακέραιο με 10, 100, 1.000 κτλ. βρίσκοντας πηλίκο δεκαδικό αριθμό.
 • να λύνουν προβλήματα κάνοντας υπολογισμούς πρώτα με εκτίμηση και στη συνέχεια με
  ακρίβεια
 • να συμπληρώνουν ημιτελείς πράξεις και να διορθώνουν λανθασμένους αλγορίθμους
  (διαίρεσης)
 • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές να μπορούν να πολλαπλασιάζουν δεκαδικό αριθμό με δεκαδικό και φυσικό και να επαληθεύουν με διάφορους τρόπους

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • να συμπληρώνουν ημιτελής πράξεις και να διορθώνουν λανθασμένους αλγόριθμους,
 • να κάνουν πολλαπλασιασμούς δεκαδικού με δεκαδικό και να επαληθεύουν χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού (επιμερισμός ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση),
 • να πολλαπλασιάζουν έναν δεκαδικό αριθμό με το 10, 100, 1.000 κτλ.,
 • να υπολογίζουν γινόμενα κάνοντας εκτίμηση,
 • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Η έννοια της στρογγυλοποίησης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Τα παιδιά να μπορούν να λύνουν προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιώντας στρατηγικές εκτίμησης

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε δεκαδικούς αριθμούς  με εκτίμηση χρησιμοποιώντας τα δεκαδικά κλάσματα,
 • να μπορούν να να βρίσκουν ποια εκτίμηση έχει το μικρότερο βαθμό σφάλματος,
 • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading