Διαχείριση αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης αριθμών που γνωρίζουν σε διαφορετικές προβληματικές
καταστάσεις.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μπορούν να εκφράζουν την ίδια ποσότητα χρησιμοποιώντας ακέραιους, δεκαδικούς, κλασματικούς και μεικτούς αριθμούς.
 • Nα μπορούν να συνθέτουν έναν αριθμό (ακέραιο, δεκαδικό ή κλάσμα) ως άθροισμα,διαφορά, γινόμενο, πηλίκο.
 • Nα διαιρούν ένα κλάσμα με ακέραιο αριθμό (διαιρώντας τον αριθμητή ή πολλαπλασιάζοντας τον παρονομαστή με τον ακέραιο).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός
στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν αριθμούς
με διαφορετικές συμβολικές μορφές και να τους διαχειρίζονται, κατανοώντας την ποσότητα που οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν κάθε φορά χωρίς τη χρήση τεχνικών

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μετατρέπουν ένα μεικτό κλάσμα σε απλό.
 • Nα μπορούν να κάνουν υπολογισμούς με μεικτά κλάσματα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των πράξεων, π.χ. επιμερισμός της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση.
 • Nα διαιρούν ένα κλάσμα με ακέραιο αριθμό (διαιρώντας τον αριθμητή ή πολλαπλασιάζοντας τον παρονομαστή με τον ακέραιο).
 • Nα χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές υπολογισμών όταν λύνουν προβλήματα: αναγωγή στη μη δεκαδική κλασματική μονάδα, το μισό και το διπλάσιο.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να μπορούν να εκφράζουν κλάσματα ως διαίρεση
του αριθμητή με τον παρονομαστή και να βρίσκουν το πηλίκο (δεκαδικό αριθμό).

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μπορούν να εκτιμούν αν το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της μονάδας.
 • Nα διαιρούν ακέραιο με ακέραιο και, όταν η διαίρεση είναι ατέρμονη, να γράφουν το
  πηλίκο ως δεκαδικό αριθμό που θα προσεγγίσουν στα 3 πρώτα δεκαδικά ψηφία.
 • Nα εκτελούν τον αλγόριθμο της διαίρεσης βάζοντας σωστά την υποδιαστολή στο πηλίκο.
 • Nα επαληθεύουν τη διαίρεση (Δ=δ χ π, αν είναι ατέρμονη, το π είναι κατά προσέγγιση).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Iσοδύναμα κλάσματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να δημιουργούν
ισοδύναμα κλάσματα με τη χρήση των γεωμετρικών μοντέλων και της τεχνικής του πολλαπλασιασμού ή της διαίρεσης αριθμητή και παρονομαστή
με τον ίδιο αριθμό.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα διακρίνουν τα ομώνυμα από τα ετερώνυμα κλάσματα.
 • Nα εκφράζουν την ίδια ποσότητα με ισοδύναμα κλάσματα.
 • Nα συγκρίνουν κλάσματα κάνοντάς τα ισοδύναμα.
 • Nα απλοποιούν κλάσματα πριν τα κάνουν ισοδύναμα για να τα συγκρίνουν ή να κάνουν
  υπολογισμούς με αυτά.
 • Nα εργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Κλασματικές μονάδες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός
στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να διαχειρίζονται κλασματικές μονάδες,
να τις συγκρίνουν και να τις διατάσσουν. Να συνθέτουν τη μονάδα αναφοράς με τη χρήση ομώνυμων και ετερώνυμων κλασματικών μονάδων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα εκφράζουν με κλασματικές μονάδες το ένα από τα ίσα μέρη μιας οποιασδήποτε ποσότητας.
 • Nα συγκρίνουν και να διατάσσουν ετερώνυμες κλασματικές μονάδες που αναφέρονται
  στην ίδια μονάδα, π.χ.:  ένα δεύτερο του κιλού > ένα πέμπτο του κιλού.
 • Nα συνθέτουν την ακέραια μονάδα με τη χρήση των ομώνυμων ή ετερώνυμων
  κλασματικών μονάδων.
 • Nα κάνουν νοερούς υπολογισμούς με ομώνυμα κλάσματα (ο πολλαπλασιασμός ακεραίου
  με κλάσμα προσεγγίζεται ως διαδοχική πρόσθεση).
 • Nα εργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading