Τα είδη χαρτών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να διακρίνουν τα είδη των χαρτών
 • να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία κάθε χάρτη
 • να διακρίνουν τους γενικούς και τους θεματικούς χάρτες

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Εκπαιδευτικό υλικό Γεωγραφίας Ε τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε τάξης δημοτικού. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

1η Ενότητα

1.1 Ο χάρτης

1.2 Τα είδη χαρτών

1.3 Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

1.4 Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

1.5 Προσανατολισμός

O χάρτης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

 • να γνωρίζουν τι είναι χάρτης
 • να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα του χάρτη
 • να αξιολογούν τη συμβολή του χάρτη στη ζωή των ανθρώπων

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν αριθμούς μεγαλύτερους από το 1 δισεκατομμύριο και να μπορούν να τους διαβάζουν και να τους
γράφουν με ψηφία και μεικτή γραφή.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα συγκρίνουν και να κάνουν απλούς νοερούς υπολογισμούς στους πολύ μεγάλους αριθμούς εκφράζοντάς τους με δεκαδικούς (μονάδα αναφοράς το 1 δισ.).
 • Nα μπορούν να αναλύουν σε δεκαδικό ανάπτυγμα ένα μεγάλο αριθμό (φωνολογική
  ανάλυσή του).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Προβλήματα γεωμετρίας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε προβλήματα γεωμετρίας.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα λύνουν προβλήματα καθημερινής ζωής που απαιτούν γνώσεις γεωμετρίας.
 • Nα συνδυάζουν πληροφορίες που δίνει ένα σύνθετο γεωμετρικό σχήμα προκειμένου να οδηγηθούν στην επίλυσή του.
 • Nα περιγράφουν και να κρίνουν τα βήματα της πορείας κατασκευής ενός σύνθετου γεωμετρικού σχήματος.
 • Nα κατασκευάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς άξονα σε τετραγωνισμένο
  χαρτί.
 • Nα κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με προϋποθέσεις.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading