Σύνθετα προβλήματα-Συνδυάζοντας πληροφορίες (α)

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν σύνθετα προβλήματα καθημερινής ζωής εφαρμόζοντας στρατηγικές διαχείρισης αριθμών και συνδυαστική, δημιουργική και κριτική σκέψη.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Nα αξιολογούν και να συνδυάζουν πληροφορίες που δίνονται με εικόνα, πίνακα ή κείμενο.
  • Nα μοντελοποιούν προβλήματα χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.
  • Nα δημιουργούν προβλήματα με προϋποθέσεις.
  • Nα παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους με σαφήνεια τον τρόπο σκέψης τους (εξήγηση
    μιας λύσης που σκέφτηκαν).
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *