Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές να μπορούν να εκφράζουν κλάσματα ως διαίρεση
του αριθμητή με τον παρονομαστή και να βρίσκουν το πηλίκο (δεκαδικό αριθμό).

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα μπορούν να εκτιμούν αν το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της μονάδας.
  • Nα διαιρούν ακέραιο με ακέραιο και, όταν η διαίρεση είναι ατέρμονη, να γράφουν το
    πηλίκο ως δεκαδικό αριθμό που θα προσεγγίσουν στα 3 πρώτα δεκαδικά ψηφία.
  • Nα εκτελούν τον αλγόριθμο της διαίρεσης βάζοντας σωστά την υποδιαστολή στο πηλίκο.
  • Nα επαληθεύουν τη διαίρεση (Δ=δ χ π, αν είναι ατέρμονη, το π είναι κατά προσέγγιση).
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *