Κλασματικές μονάδες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός
στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να διαχειρίζονται κλασματικές μονάδες,
να τις συγκρίνουν και να τις διατάσσουν. Να συνθέτουν τη μονάδα αναφοράς με τη χρήση ομώνυμων και ετερώνυμων κλασματικών μονάδων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα εκφράζουν με κλασματικές μονάδες το ένα από τα ίσα μέρη μιας οποιασδήποτε ποσότητας.
 • Nα συγκρίνουν και να διατάσσουν ετερώνυμες κλασματικές μονάδες που αναφέρονται
  στην ίδια μονάδα, π.χ.:  ένα δεύτερο του κιλού > ένα πέμπτο του κιλού.
 • Nα συνθέτουν την ακέραια μονάδα με τη χρήση των ομώνυμων ή ετερώνυμων
  κλασματικών μονάδων.
 • Nα κάνουν νοερούς υπολογισμούς με ομώνυμα κλάσματα (ο πολλαπλασιασμός ακεραίου
  με κλάσμα προσεγγίζεται ως διαδοχική πρόσθεση).
 • Nα εργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *