Εφαρμογές διδακτικής αξιολόγησης και μαθησιακής διαδικασίας

Το βιβλίο με τίτλο Εφαρμογές διδακτικής αξιολόγησης και μαθησιακής διαδικασίας (Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, 2007) περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *