Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το σύντομο πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με 10, 100, 1.000 σε ακέραιο αριθμό και σε δεκαδικό.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα διαχειρίζονται 8ψήφιους και 9ψήφιους αριθμούς ως δεκαδικούς και να χρησιμοποιούν τη στρογγυλοποίηση σε αυτούς αναγνωρίζοντας το βαθμό σφάλματος.
  • Nα χρησιμοποιούν τον άβακα για τις επαληθεύσεις των υπολογισμών τους.
  • Nα ταυτίσουν ότι το ένα δέκατο, ένα εκατοστό και ένα χιλιοστό  ενός αριθμού είναι η διαίρεση του αριθμού αυτού με το 10, 100, 1.000.
  • Nα βρίσκουν το λάθος σε λανθασμένους υπολογισμούς.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *